Get Free Product Catalog!

Catalog

You can order a printed version of our latest catalogue by filling out the online form or download pdf version here.

Privatumo politika

Informācija par personas datu aizsardzību

Personas datu kontrolieris

Mēs vēlētos jūs informēt, ka jūsu personas datu kontrolieris ir Lars Laj Polska Sp. z o.o. ar juridisko adresi: Migdalova 11, 72-003 Dobra, Polija, elektroniskā pasta adrese: administracja@larslaj.pl, tālrunis: +48 91 432 86 81 [turpmāk - kontrolieris].


Personas datu apstrādes principi un datu apstrādes tiesiskie pamati

Jūsu personas dati tiks apstrādāti ar jūsu piekrišanu - 6. panta 1. punkta apakšpunkts a) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L2016, Nr.119, 1.lpp.) [Turpmāk: VDAR], lai nodrošinātu TME Biļetenu pakalpojumu un sazinātos ar kontaktu formu.

Likumīgas intereses

Likumīga interese par jūsu personas datu apstrādi ir šāda: mārketings un informācija par kontroliera piedāvātajiem pakalpojumiem vai produktiem.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Jūsu personas dati tiks nosūtīti pilnvarotajām organizācijām saskaņā ar likumu, kā arī pilnvarotām personām, pamatojoties uz kontroliera noslēgtajiem līgumiem, jo īpaši līgumiem par IT pakalpojumiem. 

Datu saglabāšanas periods / kritēriji šā perioda noteikšanai

Jūsu personas dati tiks saglabāti pakalpojuma sniegšanas laikā un laika periodā, kas nepieciešams, lai izpildītu kontroliera saistības saskaņā ar vispārpiemērojamiem likumiem.

Ja datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanaiun pēc rezerves kopijas saglabāšanas perioda beigām (30 dienas). Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, ja vien piemērojamie likumi neparedz citādi.

Datu subjekta tiesības

Jūsu tiesības kā personai, uz kuru attiecas personas dati (parasti sauc par "datu subjektu"), detalizētā apjomā ir ietverta VDAR III.nodaļā ar nosaukumu "Datu subjekta tiesības".

Jebkurā laikā jums ir tiesības:

a) pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem,

b) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu,

c pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu un apstrādes ierobežošanu,

d) iebilst pret to personas datu apstrādi, kas attiecas uz jūsu personu,

e) pieprasīt datu pārnesamību,

f) atsaukt piekrišanu un iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraudzības iestādei,

g) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi (ieskaitot iebildumus pret profilēšanu, kā arī citas ar automatizētu lēmumu pieņemšanu saistītas tiesības).

Informācija par prasībām / nosacījumiem par personas datu sniegšanu

Personas datu sniegšana ir nepieciešama pakalpojumu nodrošināšanai, nevis, lai novestu pie informācijas Biļetenu pakalpojuma pārtraukšanas vai samazinātu iespēju izveidot kontaktus.

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

Jūsu personas dati netiks apstrādāti automātiski un profilēti.